Select Page
นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน : บริหารโครงการ วิเคราะห์ และประเมินผล ประสานงาน...
นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด บริหารจัดการเทคโนโลยี/นวัตกรรม ประสบการณ์ : 7 ปีขึ้นไป ด้าน : ที่สอดคล้อง...
นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานบริหารพื้นที่และสนับสนุนธุรกิจ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ (การตลาด) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การขาย หรือมีประสบการณ์งานที่ใกล้เคียง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน : การขาย, การตลาด, บริการลูกค้าสัมพันธ์...
นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด หรือ การจัดการ ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : การจัดอบรมและสัมมนา หรืองานทางด้านการตลาด...
นักวิเคราะห์/งานเร่งสร้างศักยภาพธุรกิจเทคโนโลยี

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด หรือ การจัดการ ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : การจัดอบรมและสัมมนา หรืองานทางด้านการตลาด...