Select Page
นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์...
วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Science / Computer Engineering / IT / Biomedical Engineering / Electrical Engineering / Electronics หรือ...
วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Electronics, Electrical Engineering, Mechatronics, Robotics, Control หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี...
วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...
วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...