Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ สวทช ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์ อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...