Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ

ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อณูชีววิทยา ชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีววัสดุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : ถ้าจบสาขาเกี่ยวกับ...