Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/งาน NSTDA Channel

นักศึกษาฝึกงาน/งาน NSTDA Channel

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : งาน NSTDA Channel อัตราที่รับ : 8 คน สาขา : นิเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ถ่ายทำวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง ตัดต่อวิดีโอ ด้วย...