Select Page
ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Molecular biology, micro biology, immunology, biomedical technology ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/(เก่า)ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ / การเงิน-บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรม ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี ด้าน...
ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล แมคคาทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
ที่ปรึกษา/(เก่า)งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษา/(เก่า)ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์, วิศวกรรมนาโน, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้า ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน : Micro- and nanofabrication...