Select Page
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : ชีวเคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตร์ ชีวเคมี หรือเคมีประยุกต์...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : จุลชีววิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : การทดสอบด้านพิษวิทยาและฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยใช้แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : เภสัชวิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : การทดสอบทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเคมี สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 32 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : เภสัชวิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : การทดสอบทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเคมี สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ...
นักวิจัย/ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

นักวิจัย/ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 38 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : พิษวิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชวิทยา, วิทยาศาสตร์การแพทย์, ชีวเคมี ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : Cell and tissue culture, Molecular pharmacology, Toxicology...