Select Page
นักวิชาการ/งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ

นักวิชาการ/งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ภาษาอังกฤษ (English) ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : แปล (ไทย-อังกฤษ) และเขียน (อังกฤษ) ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
นักวิชาการ/งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ

นักวิชาการ/งานพัฒนาคุณภาพการเผยแพร่เทคโนโลยีวัสดุ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : ภาษาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ภาษาอังกฤษ (English) ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี ด้าน : แปล (ไทย-อังกฤษ) และเขียน (อังกฤษ) ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 26 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่นๆ….. ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี ด้าน...