Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยระบบระบุตำแหน่งและบ่งชี้อัตโนมัติ อัตราที่รับ : 4 คน สาขา : วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...