Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นักศึกษาฝึกงาน/งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : งานพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์กำลังและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อัตราที่รับ : 1 คน สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : มีพื้นฐานเรื่องวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้องานวิจัย :...