Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี

ผู้ช่วยวิจัย/งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : Programming, Software Engineering, IT engineering...
ผู้ช่วยวิจัย/งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี

วิศวกร/ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรเครือข่าย, Information Technology ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี ด้าน : Server Administration,...
นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

นักวิเคราะห์/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวสารสนเทศ เทคโนโลยีอาหารและการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์...
ผู้ช่วยวิจัย/งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี

วิศวกร/ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรเครือข่าย, Information Technology ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี ด้าน : Server Administration,...
ผู้ช่วยวิจัย/งานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ปี ด้าน : พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework, MySQL, Mobile...