Select Page
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 42 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ / วัสดุศาสตร์ / เคมี / พอลิเมอร์และเทคโนโลยี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/กลุ่มห้องปฏิบัติการลักษณะเฉพาะทางกายภาพ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
นักวิจัย/กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

นักวิจัย/กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 27 ปี ขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี/ เทคโนโลยีชีวภาพ ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป ด้าน : Enzyme/Cell/ Toxicology ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. เชี่ยวชาญด้านการวัดกิจกรรมของเอนไซม์...
นักวิจัย/กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร

นักวิเคราะห์อาวุโส/งานสนับสนุนวิจัย/วิชาการ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยา ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 5 ถึง 10 ปี ด้าน...
นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการยุทธศาสตร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี ด้าน : การบริหารโครงการ ทักษะความสามารถพิเศษ : 1. การคิดเชิงวิเคราะห์...