Select Page
ที่ปรึกษา/(เก่า)ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

ที่ปรึกษา/(เก่า)ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5...
ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ

ผู้ช่วยวิจัย/กลุ่มวิจัยวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะทางชีวภาพ

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ชีววิทยา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : อณูชีววิทยา ชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีววัสดุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ด้าน : ถ้าจบสาขาเกี่ยวกับ...
ที่ปรึกษา/โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

ที่ปรึกษา/โครงการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง...