Select Page
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/(เก่า)งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/(เก่า)งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : พัฒนาผู้ประกอบการ...
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส/ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส/ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี ด้าน : Embedded Systems, IoT Device, RTOS environment...
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/(เก่า)งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

นักวิเคราะห์/สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง...
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/(เก่า)งานพัฒนาความร่วมมือพันธมิตร อวท.

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ชาย จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ อุตสาหกรรม ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน...
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส/ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบวัดและควบคุมระยะไกล

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส/ทีมโครงสร้างพื้นฐานซูเปอร์คอมพิวเตอร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 40 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ /บริหารธุรกิจ/การตลาด /เศรษฐศาสตร์ ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป ด้าน : พัฒนาธุรกิจ การตลาด ทักษะความสามารถพิเศษ : 1....