Select Page
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : เคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ICP HPLC GCMS IC...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : เคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ICP HPLC GCMS IC...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : เคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ICP HPLC GCMS IC...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : เคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ICP HPLC GCMS IC...
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : เคมี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป ด้าน : การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ICP HPLC GCMS IC...