Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

นักศึกษาฝึกงาน/ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ อัตราที่รับ : 14 คน สาขา : เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : – หัวข้องานวิจัย : – lab_url : หมายเหตุ :...