Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

นักศึกษาฝึกงาน/กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : กลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ อัตราที่รับ : 3 คน สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ/อิเล็กทรอนิคส์/โทรคมนาคม/ไฟฟ้า เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ :...