Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : วิทยาศาสตร์-เคมี/วัสดุศาสตร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : 3.00 คุณสมบัติ : มีความสนใจในการขึ้นรูปวัสดุโครงร่างสามมิติ ด้วยเทคนิค 3D printing หัวข้องานวิจัย : 1....
นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ

นักศึกษาฝึกงาน/ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมโลหการ, วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมศาสตร์/วิศวกรรมเครื่องกล เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ :...