Select Page
ที่ปรึกษา/(เก่า)ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

ที่ปรึกษา/(เก่า)ฝ่ายยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิศวกรรมชีวการแพทย์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

วิศวกร/ทีมวิจัยระบบสร้างภาพทางการแพทย์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Computer Science / Computer Engineering / IT / Biomedical Engineering / Electrical Engineering / Electronics หรือ...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง...
ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ที่ปรึกษา/ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เภสัชศาสตร์ วิศกรรมศาสตร์การแพทย์ / biomedical engineering / bioinformatics/ เภสัชศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง...