Select Page
วิศวกรอาวุโส/ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

วิศวกรอาวุโส/ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประสบการณ์ : 15 ปีขึ้นไป ด้าน : วิศวกรรมกระบวนการ เน้น...
วิศวกรอาวุโส/ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

วิศวกรอาวุโส/ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา : วิศวกรรม สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประสบการณ์ : 15 ปีขึ้นไป ด้าน : วิศวกรรมกระบวนการ เน้น...