Select Page
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ฟิสิกส์, วิศวกรรมนาโน, วิศวกรรมวัสดุ, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ด้าน...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 33 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ /คณิตศาสตร์ประยุกต์ / สถิติประยุกต์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Remote sensing and GIS, Data...
ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยเทคโนโลยีเทระเฮิรตซ์

ผู้ช่วยวิจัย/ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 33 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ /คณิตศาสตร์ประยุกต์ / สถิติประยุกต์ / หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Remote sensing and GIS, Data...