Select Page
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Information Technology, English, Computer Engineering, Business Computer, Marketing ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : การบริหารโครงการ การสร้าง...
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Information Technology, English, Computer Engineering, Business Computer, Marketing ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : การบริหารโครงการ การสร้าง...
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Information Technology, English, Computer Engineering, Business Computer, Marketing ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป ด้าน : การบริหารโครงการ การสร้าง...