Select Page
นักศึกษาฝึกงาน/ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นักศึกษาฝึกงาน/ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อัตราที่รับ : 2 คน สาขา : นิเทศศาสตร์/นิเทศศาสตร์สารสนเทศ, วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพศ : ชาย/หญิง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : คุณสมบัติ : ฝึกงานด้านผลิตสื่อ 1....