Select Page
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

ที่ปรึกษา/ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช.

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ / การเงิน-บัญชี / เศรษฐศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารเทคโนโลยี ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี...
นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

นักวิเคราะห์/ศูนย์ลงทุน

เพศ: ไม่ระบุ จำนวน: 1คน อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี...