Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี
ด้าน : การจัดทำนิติกรรมด้านสัญญาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ศึกษาค้นคว้ากฎหมายต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
2. สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการสื่อสารระดับดีมาก
3. สามารถจัดทำแบบสัญญาภาษาอังกฤษประเภทต่าง ๆ ได้
4. ให้ความเห็นทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายต่างประเทศและหน่วยงานในต่างประเทศได้
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในขอบเขตของฝ่ายกฎหมายได้
6. ร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาภาษาอังกฤษ และงานแปลเอกสารภาษาอังกฤษ
7. มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน หรือมีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือมีคะแนนTOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน (ผลคะแนนมีอายุไม่เกินสองปีนับจนถึงวันสมัคร)
8. หากจบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนไม่ต้องมีผลคะแนนทดสอบภาษาตามข้อ 7
9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างดี
10. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วางแผนการปฏิบัติงาน Action Plan ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริหารและกำกับดูแล รวมทั้งติดตามประเมินผลและปรับแผนงานและทรัพยากรในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในแง่ของงบประมาณและบุคลากรเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสวทช อย่างถูกต้องเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานฯ
3. บริหารผลการปฏิบัติงาน พัฒนาขีดความสามารถ วางแผนสายอาชีพ และสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายงาน ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและสอนงาน
4. สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงาน กลยุทธ์และนโยบายของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสวทช เพื่อช่วยในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในขอบเขตความรับผิดชอบ
6. รายงานผลการดำเนินงานของงานที่รับผิดชอบ
7. ริเริ่มและพัฒนากระบวนการดำเนินงานและวิธีการปฏิบัติงานภายในงานที่รับผิดชอบ

Tagged as: กฎหมาย, กฎหมายต่างประเทศ, นิติศาสตร์, ปริญญาโท

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs