Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : นิติศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : นิติศาสตร์
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 15 ปี
ด้าน : ร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างดี
2. มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องระดับต้น
3. หากมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทงปัญญาและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถให้คำปรึกษาและความเห็นแก่หน่วยงานของสวทช. ในขอบเขตของฝ่ายกฎหมายได้
5. สามารถร่างและจัดทำนิติกรรมและสัญญาได้
6. สามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
7. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับต้นและสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ตรวจสอบ จัดทำ แก้ไขและปรับปรุงนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของทุกหน่วยงานของสวทช ก่อนเสนอผู้บริหารของสวทช พิจารณาลงนาม
2. ให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของสวทช ในขอบเขตงานของงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
3. พิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะตามกฎหมายในขอบเขตงานของงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
4. ประสานงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุน และให้บริการแก่หน่วยงานอื่นขององค์กรเกี่ยวกับภารกิจของงานนิติกรรมและสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
5. รายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Tagged as: กฎหมาย, นิติศาสตร์, ปริญญาตรี

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs