Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 43 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องยนต์และยานยนต์, วิศวกรรมการบิน
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
ด้าน : Computational Engineering, Computational-aided Engineering, Computational Fluid Dynamics, Finite Elements Analysis

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. หากมีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC) หรือการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C/C++ Fortran Python หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. ประสบการในการวิจัยและทำงานด้าน Computational Engineering, Computer-Aided Engineering โดยใช้เทคนิค Computational Fluid Dynamics (CFD) หรือ Finite elements Analysis (FEA) ด้วยใช้ซอฟแวร์ ANSYS Fluent, ANSYS Mechanics หรือซอฟแวร์อื่นๆ ที่เทียบเท่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อผลักดันการส่งมอบงานของโครงการให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
2. ให้ความช่วยเหลือแนะนำพัฒนาวิจัย ร่วมกับผู้ใช้บริการ HPC เพื่อช่วยให้ Domain Application Software ของผู้ใช้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพบนระบบการให้บริการ HPC ของ สวทช
3. ปฏิบัติงานวิจัยและวางแผน กำหนดเป้าหมายโครงการและจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน รวมทั้งสื่อสาร ให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถามให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เข้าใจ และยอมรับเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย
4. ออกแบบพัฒนาวิจัย การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคำนวณขั้นสูง High Performance Computing Service HPC ทั้งทางด้าน Hardware Software System Integration และ Service เพื่อช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ทีมงานได้อย่างมีผลิตภาพและผลิตผล
5. จัดหาและบริหารทรัพยากรที่จำเป็นต่อโครงการวิจัยที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง ประสานงานและติดต่อกับพันธมิตรทั้งบุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสวทช เพื่อที่จะให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน
6. ให้คำแนะนำและหรือออกแบบวิธีแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น รวมทั้งสามารถส่งมอบงานที่ลูกค้าต้องการและขยายเพื่อให้ได้งานโครงการใหม่เพิ่มเติมต่อเนื่อง
7. นำเสนอ แจกแจง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีและงานวิจัยการให้บริการ ให้กลุ่มลูกค้าทราบโดยผ่านสื่อและเวทีสัมมนาและหรือประชุมทางวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค
8. นำองค์ความรู้ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น รับจ้างวิจัย ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเขียนสิ่งพิมพ์
9. พัฒนาทักษะและความรู้ของทีมงานและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานด้วยความมุ่งมั่นในผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายของโครงการ

Tagged as: ANSYS Fluent, ANSYS Mechanics, Computational Fluid Dynamics, Computer-Aided Engineering, Finite Elements Analysis, ซูเปอร์คอมพิวเตอร์

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs