Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ/จุลชีววิทยา/ชีวเภสัชภัณฑ์/อณูชีววิทยา/ชีวเคมี/เทคโนโลยีอาหาร/อุตสาหกรรมเกษตร/ด้านบริหารจัดการเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 2 ปี
ด้าน : การบริหารโครงการ การสำรวจข้อมูล และการวิเคราะห์ในภาคอุตสาหกรรม (สายงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ดครงการ การติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และแผนงานในอนาคตที่เหมาะสมได้
2. ความสามารถในการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีขั้นสูง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
4. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแห่งข้อมูลต่างประเทศได้
5. มีทักษะด้านความคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนองานได้ดี
6. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทำงานเขียนที่ใช้ความละเอียดและรับผิดชอบสูงได้
7. สามารถทำงานเอกสาร งานตามระบบมาตรฐาน ISO ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. รับผิดชอบด้านการประสานงาน บริหารโครงการ ผลักดัน กิจกรรมของสายวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในอุตสาหกรรมและโครงการที่ใกล้เคียงร่วมกับ ผจก และ ผอโปรแกรมวิัย
2. จัดเตรียมการประชุม สรุปเนื้อหาการหารือ สัมนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ ติดตามงาน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการของ สวทช
3. ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
4. รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ และแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณของโปรแกรม รวมถึงจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลด้านงบประมาณ แผนงาน โครงการ และผลการดำเนินการ
5. วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการ ในด้านความสำคัญของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการดำเนินการ และความเหมาะสมของงบประมาณ

Tagged as: จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, ชีวเภสัชภัณฑ์, ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, อณูชีววิทยา, เทคโนโลยีอาหาร

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs