Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เกษตรศาสตร์/ สิ่งแวดล้อม/ การจัดการทรัพยากรชีวภาพ/ ภูมิสารสนเทศ/ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี
ด้าน : การทำงานกับชุมชน/ การติดต่อประสานงานภาครัฐหรือภาคเอกชน/ การวิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถใช้ Microsoft Office ได้
2. การติดต่อประสานงาน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. การจัดทำฐานข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. จัดทำบทวิเคราะห์ผลงาน ผลกระทบโครงการสำหรับเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ
2. จัดประชุม ติดตามโครงการทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค
3. การสร้างเครือข่าย ประสานงานโครงการ ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
4. วิเคราะห์ บริหารจัดการโครงการ

Tagged as: ปริญญาโท, วิทยาศาสตร์, สิ่งแวดล้อม, เกษตรศาสตร์

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs