Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านการเงิน และปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 5 ปี
ด้าน : Investment Banking หรือ Project Financing หรือ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือการวิเคราะห์การลงทุน

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษดี
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำเอกสารวิเคราะห์ และค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. วิเคราะห์การลงทุนและบริหารจัดการลงทุนในธุรกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ และตรวจสอบโครงการกิจการที่จะลงทุน due diligence review
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนกับภาคเอกชน บริษัทที่เกิดจากการแปรรูปโครงการ Spin-off ของ สวทช และ NSTDA Startup
4. ให้คำปรึกษาด้านแผนธุรกิจ การเงินบัญชี นโยบายและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ของ สวทชที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ร่วมทุน
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: บริหารธุรกิจ, ปริญญาโท

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs