Select Page

Website ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

รายละเอียดห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ : ทีมวิจัยนวัตกรรมโรงงานผลิตพืชสมุนไพร
อัตราที่รับ : 13 คน
สาขา : เกษตร/วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยีการผลิตพืช
เพศ : ชาย/หญิง
เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ : – สามารถฝึกงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน
– มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์/เกษตร (ด้านพืช)
– มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติ

หัวข้องานวิจัย :
1. การกระตุ้นการสร้างสารสำคัญในฟ้าททะลายโจรที่ปลูกในระบบ Plant factory
2. การผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในโรงเรือนอัจฉริยะ EECi (จ.ระยอง)
3. การพัฒนาระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในรองรับการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสมุนไพร เพื่อผลิตสารสำคัญมูลค่าสูง
4. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพรภายใต้สภาพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง
5. การผลิตพืชและสมุนไพรภายใต้สภาพแวดล้อมควบคุม (Plant factory) [ดร.พนิตา]
6. การผลิตพืชภายใต้สภาพแวดล้อมควบคุมในโรงงานผลิตพืช [ดร.เกรียงไกร]
lab_url :
หมายเหตุ : สามารถฝึกงานมากกว่า 3 เดือนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Tagged as: การวิเคราะห์ทางสถิติ, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

To apply for this job please visit www1a.biotec.or.th.

Related Jobs