Select Page

Website ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมชีวเคมี หรือ วิศวกรรมอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
ด้าน : เทคโนโลยีชีวกระบวนการ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์สารเมแทบอไลท์และดีเอ็นเอจากจุลินทรีย์
2. โปรแกรม Microsoft office
3. การใช้โปรแกรมการทางชีวสถิติ
4. การทำงานด้านการหมักในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
5. การออกแบบอาหารเลี้ยงเชื้อและพัฒนากระบวนการหมัก และกระบวนการปลายน้ำของการผลิตสารชีวภาพจากจุลินทรีย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ปฎิบัติงานในโครงการบริหารโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก สาขา Biopolis ร่วมดำเนินการในการจัดสร้างโรงงานต้นแบบของโครงการ EECi-Biorefinery pilot plant ในการค้นหา รวบรวมและประมวลข้อมูลสำหรับการออกแบบของระบบการดำเนินการหลัก ระบบสนับสนุนและครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทวนสอบแบบของโรงงานฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการผลิตจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในระดับสาธิตหรือระดับก่อนอุตสาหกรรม demonstration os pre-commercial scal และมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต GMP
2. ปฎิบัติงานด้านการผลิตจากจุลินทรีย์ในระดับห้องปฏิบัติการหรือระดับโรงงานต้นแบบ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ประสบการณ์ และการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม สำหรับการดำเนินงานตามเป้าหมายของ EECi-Biorefinery pilot plant GMP

Tagged as: ปริญญาโท, วิศวกรรมชีวเคมี, วิศวกรรมอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีชีวกระบวนการ, เทคโนโลยีชีวภาพ

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs