Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เครื่องกล ยานยนต์สันดาปภายใน ยานยนต์ไฟฟ้า
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : เครื่องยนต์ มลพิษ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ยานยนต์สมัยใหม่

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. สามารถดำเนินงานด้านการทดสอบและวิจัยที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน และมลพิษเมื่อมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ ตลอดจนยานยนต์สมัยใหม่ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า
2. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการติดต่อประสานงานและการทำงานเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ช่วยจัดดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนดำเนินงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
2. ร่วมดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนงาน โครงการที่ได้รับมอบหมาย

Tagged as: ปริญญาโท, วิศวกรรมเครื่องกล, เครื่องกล

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs