Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 34 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เทคโนโลยีพลังงาน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์วิทยาการข้อมูล
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี
ด้าน : ระบบโซลาร์เซลล์, ระบบผลิตไฟฟ้า

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. เขียนโปรแกรมด้วย Python หรือ R
2. ความรู้ด้านสถิติประยุกต์ ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ประสานงานและติดต่อหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
2. สร้างผลงานวิชาการ วารสารวิชาการ สิทธิบัตร และต้นแบบ
3. ปฏิบัติงานวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ผล สรุปผล และจัดทำรายงาน
4. ศึกษา รวบรวมและจัดการข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องานที่ได้รับมอบหมาย
5. มีส่วนร่วมในการนำองค์ความรู้ ทักษะ ไปใช้ในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น รับจ้างวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. นำเสนอผลงาน เผยแพร่ในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

Tagged as: python, R, ปริญญาตรี, ระบบผลิตไฟฟ้า, ระบบโซลาร์เซลล์, เซลล์แสงอาทิตย์, เทคโนโลยีพลังงาน

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs