Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ชาย
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วิศวกรรมโทรคมนาคม
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องมือวัด
ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 3 ปี
ด้าน : งานซอฟต์แวร์ Python, LabVIEW หรือ MATLAB

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีใบขับขี่ และสามารถขับรถยนต์ได้ หรือ สามารถขับรถตู้ได้
2. สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Python, LabVIEW หรือ MATLAB ได้
3. มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001 หรือ ISO/IEC 17025

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ทดสอบงานด้านคลื่นความถี่วิทยุ และโทรคมนาคม ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ และงานทดสอบนอกสถานที่
2. จัดทำรายงานผลการทดสอบ ให้เป็นไปตามระบบบริหารคุณภาพของศูนย์ฯ
3. บริหารจัดการ วางแผนงาน และดำเนินการทดสอบงานให้สำเร็จ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนาเป็นขั้นตอนวิธีการทดสอบตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ
5. ควบคุมดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ และอุปกรณ์ประกอบระบบทดสอบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง
6. วางแผนควบคุมการสอบเทียบ และการบำรุงรักษาเครื่องมือทดสอบ
7. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพของศูนย์ฯ

Tagged as: LabVIEW, MATLAB, วิศวกรรมโทรคมนาคม, วิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องมือวัด

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs