Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 28 ปี ถึง 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : Information Technology, English, Computer Engineering, Business Computer, Marketing
ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป
ด้าน : การบริหารโครงการ การสร้าง Communities ทั้ง Ecosystem มีประสบการณ์ด้านดูแล Partner ภายนอกองค์กรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. ติดต่อต่างประเทศได้
2. เขียน Proposal เพื่อรับทุน และ จัดทำรายงานสรุปโครงการที่บริหารจัดการได้
3. บริหาร Communities
4. จัด Workshop แบบรับรายได้ มีความสามารถหาลูกค้า หรือผู้เข้าร่วมโครงการ
5. มีความสามารถในการบริหารโครงการ วางแผนการบริหารโครงการ ประสานงานผู้ร่วมบริหารโครงการ ทำรายงานสรุปโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล Technologyกลุ่มเป้าหมายลูกค้านักวิจัยพันธมิตรเครือข่าย รวมทั้งติดต่อและผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. ประสานงานเจรจาต่อรองกับกลุ่มลูกค้าเพื่อทาการนัดหมายและให้ข้อมูลบริการแก่ลูกค้านักวิจัย รวมทั้งนาเสนอเรื่องรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีรูปแบบและเงื่อนไขการร่วมทุน เงื่อนไขความเป็นเจ้าของการจัดสรรผลประโยชน์
3. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยTechnologyสิทธิบัตรตลาดการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ความสามารถในการ Commercializationร่วมลงทุนSpin Offรับจ้างและร่วมวิจัย
4. บริหารจัดการโครงการโครงการวิจัยสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิการลงทุนในโครงการที่ไม่มีความซับซ้อน
5. ออกแบบหลักสูตรหัวข้อ คัดเลือกวิทยากร จัดการฝึกอบรมสัมมนา และประเมินผลการฝึกอบรม
6. ให้คาปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งภายในและหรือภายนอกสวทช
7. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายเข้ามาใช้บริการของสวทช
8. บริหาร จัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

Tagged as: Business Computer, Computer Engineering, English, Information Technology, Marketing, บริหารธุรกิจ, ปริญญาโท

To apply for this job please visit www.nstda.or.th.

Related Jobs