Select Page

Website สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 21 ปี ถึง 30 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : เคมี
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิทยาศาสตร์เคมี วิศวกรรมเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี ICP HPLC GCMS IC และเครื่องมือพื้นฐานทางเคมีในห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. มีความรู้ทางเทคนิคในด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางเคมีและเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห์
2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและสืบค้นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
3. ความรู้พื้นฐานด้าน IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
4. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่รับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลการทดสอบในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
2. ช่วยจัดทำเอกสารคู่มือเครื่องทดสอบ วิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการทดสอบ ตามระบบคุณภาพ ISOIEC 17025
3. เตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบ ทำหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ และจัดทำรายงานผลทดสอบ
4. ทำการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างใช้งาน บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือ โดยดูแลให้เป็นไปตามระบบคุณภาพพร้อมใช้งาน
5. ช่วยการดำเนินการการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบและการควบคุมคุณภาพในงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ตรวจสอบและวางแผนการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงร่วมวางแผนสอบเทียบหรือ PM เครื่องมือ

Tagged as: ปริญญาตรี, วิทยาศาสตร์เคมี, วิศวกรรมเคมี, เคมี

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs