Select Page

Website ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

เพศ: ไม่ระบุ
จำนวน: 1คน
อายุ: ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : วัสดุศาสตร์
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
ประสบการณ์ : 0 ปีขึ้นไป
ด้าน : ไม่ระบุ

ทักษะความสามารถพิเศษ :
1. การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของวัสดุต่าง ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก เป็นต้น
2. การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ 2D หรือ 3D
3. มีประสบการณ์ในสาขา radiology หรือ non-destructive test หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการใช้ Image Analysis Technique ในการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
5. สามารถสื่อสารได้ดีและมี service mind ที่ดี
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน สามารถใช้ Microsoft office เบื้องต้นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
1. ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและให้บริการเครื่องมือ ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสม และการทำรายงานวิเคราะห์ผลการทดสอบ
2. ดูแลรักษาเครื่องมือครุภัณฑ์หลักที่ได้รับมอบหมาย ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งาน เพื่อให้บริการแก่บุคลากรภายนอกและภายใน
3. วิเคราะห์ ทดสอบโครงสร้างจุลภาคของวัสดุประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคนิค X-ray CT ทั้งงานบริการภายนอก Technical Service เพื่อสร้างรายได้ และสนับสนุนงานวิจัยภายใน สวทช In House รวมไปถึงการเตรียมชิ้นงานสำหรับการวิเคราะห์

Tagged as: วัสดุศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์

To apply for this job please visit zebra.nstda.or.th.

Related Jobs