Select Page

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สวทช. ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 10″ (วศร.10) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  โดยมี ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ร่วมแสดงความยินดี และกล่าวปิดการฝึกอบรม คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. และคุณนัยรัตน์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการหลักสูตร วศร. เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร

โดยก่อนพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร ได้มีการเสวนาในหัวข้อ “วศร. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของไทย” จากรุ่นพี่ วศร. ได้แก่ คุณศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน กรมการขนส่งทางราง ผศ.ดร. รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง คุณมฆา อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร. ปิโยรส พรหมดิเรก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ดร. พนิดา ร้อยดวง ผู้อำนวยการส่วนวิจัยนโยบายหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ซึ่งในรุ่นที่ 10 นี้ มีผู้ผ่านการอบรมรวมจำนวน 30 ราย จากภาครัฐ จำนวน 5 คน ภาคอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน ภาคการเดินรถ จำนวน 3 คน และภาคสถาบันการศึกษา จำนวน 14 คน