Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy : CFA)

วิสัยทัศน์ (Vision)

    “มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ”

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาทางวิชาการและเทคนิคเพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรในภาคการผลิตและบริการของประเทศไทย
  2. ผลักดัน ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านกลไกการเชื่อมโยงและส่งต่องานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ
  3. นำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการบริหารจัดการที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและโจทย์ประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

บริการของเรา (Service)

โปรแกรมฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง
(
Information Technology and Advanced Management Program: TMP)

   • ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร (Executive Training Series) สำหรับผู้บริหารทั้งสายงาน ICT และ Non-ICT
   • ชุดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ (Practitioner Training Series) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าของกิจการที่สนใจ

โปรแกรมฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสีเขียว
(
Green Practices Program: GPP)

สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

   • หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment)
   • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products)
   • การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ด้านการบริการ (Carbon Footprint of Services)
   • การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign of Products)
   • นักจัดการพลังงานรุ่นใหม่ (New Energy Wave Leader)
   • การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคาร (Energy Efficiency Improvement for Buildings Masterclass)

โปรแกรมการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
(Information Technology and Management Training Program)

บริการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ จะเน้นบริการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และทำงานได้จริง โดยสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้อิงกับมาตรฐานสากล ISO 10015 และการตอบโจทย์ในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สามารถปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลและสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยจัดแบ่งกลุ่มหลักสูตรออกเป็น 2 หมวดหลัก คือ หมวดหลักสูตรด้าน Management  และ หมวดหลักสูตรด้าน Technology รวมทั้งสิ้นมากกว่าหนึ่งร้อยหลักสูตรในแต่ละปี โดยสามารถดาวน์โหลดปฏิทินและโครงสร้างเนื้อหาหลักสูตรประจำปีที่ได้ ที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ training@nstda.or.th

 

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
(
Information Technology Professional Examination: ITPE)

บริการสอบวัดระดับความรู้และพื้นฐานด้านไอทีด้วยมาตรฐานสากล อีกหนึ่งความพร้อมของคนไทยที่ก้าวสู่ ASEAN 2015 รวมทั้งเป็นเกณฑ์ประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT มีการจัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที 3 ระดับดังนี้

   • ระดับ 1: IT Passport (IP) บุคคลที่มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งคนทำงานธุรกิจทุกคนควรจะมีเหมือนกัน และบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือพยายามนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานที่ตนได้รับมอบหมาย นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ มีความรู้และทักษะขั้นต่ำที่สุด ซึ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถทำงานต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของหัวหน้างาน (ทำตามคำสั่ง)
   • ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE) บุคคลที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สำคัญ ที่ยกระดับให้ตนเเป็นทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และมีความสามารถในการนำความรู้เหล่านี้มาใช้ในภาคปฏิบัติได้จริง นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน และสามารถทำงานที่มีความยากในระดับหนึ่ง หรือบางส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง (คอยช่วยเสริม)
   • ระดับ 3: Applied Information Technology Engineers Examination (AP) บุคคลที่ประยุกต์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ล้ำหน้าและเป็นผู้กำหนดทางเดินของตนเองอย่างชัดเจน ที่จะมุ่งสู่ความเป็นทรัพยากรบุคคลที่ล้ำหน้า นิยามว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะเชิง ปฏิบัติ และสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานด้วยตนเอง (ทำเองได้หมด)

คลิปแนะนำสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต