Select Page

จัดอบรมเฉพาะกลุ่ม
(In-House Training)

 

        สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน เฉพาะกลุ่ม โดยจัดตั้งหน่วยบริการจึดฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม หรือ In-House Training ขึ้น เพื่อให้บริการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการทั้งความต้องการของหลักสูตรเฉพาะด้าน ความต้องการของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาที่ต้องการให้บริการจัดฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม
มีคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวที่เอื้อประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในสาขาการผลิตและบริการ ดังนี้

    1. บริการฝึกอบรมโดยอิงกระบวนการตามแนวทาง ISO 10015 Guideline for Development of In-House Training Courses ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพสำหรับการจัดฝึกอบรม เพื่อสร้างความมั่นใจถึงผลที่ได้รับและประสิทธิภาพของระบบการฝึกอบรมที่สามารถสร้างผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่าให้กับองค์กร
    2. บริการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ครอบคลุมในองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี การบริหารจัดการเทคโนโลยี และสหวิทยาการ ตามขอบเขตที่ สวทช. มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
    3. บริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในหลักสูตรการฝึกอบรมตามความต้องการเฉพาะกลุ่ม ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ ตลอดจนการออกแบบรูปแบบให้สามารถนำโจทย์ของหน่วยงานมาเป็นตัวอย่าง เป็นกรณีศึกษา หรือแบบฝึกหัดในการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ทันที ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำของประเทศได้ให้ความไว้วางใจให้บริการจัดหลักสูตรเฉพาะทาง ตลอดจนส่งบุคลากรเข้ารับบริการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก

ที่ผ่านมาองค์กรชั้นนำในภาคการผลิต และบริการที่ให้ความไว้วางใจให้ทางสถาบันจัดหลักสูตรฝึกอบรมมีเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น

ภาคผลิต

      

      

ภาคบริการ

      

   

      

      

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Call Center: 0 2644 8150 ต่อ 81885
E-mail: inhouse@nstda.or.th