Select Page

กิจกรรมที่ผ่านมา

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 16)”

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่นที่ 16)”

เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567  สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ [คิดและสร้าง Infographic อย่างมืออาชีพ] รุ่นที่ 16 ” ณ ห้องกมลพร โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนสำหรับผู้บริหาร (Carbon Management for Executive: CMX) รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ...

read more
Career for the Future Academy จัดอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับ บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด “หลักสูตรศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสากลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” (Study Visit on Global Standard EV Battery Production in Thailand: SEB)

Career for the Future Academy จัดอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับ บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด “หลักสูตรศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสากลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” (Study Visit on Global Standard EV Battery Production in Thailand: SEB)

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับ บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด  "หลักสูตรศึกษาดูงานการผลิตแบตเตอรี่มาตรฐานสากลสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย” (Study Visit on Global Standard EV Battery Production in Thailand:...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 5

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรม หลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 5

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Deep Learning for Image Applications รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ โดยมีนักวิจัยจากทีมวิจัยการประมวลผลและเข้าใจภาพ (IPU)...

read more
Career for The Future Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 4”

Career for The Future Academy จัดฝึกอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 4”

เมื่อวันที่ วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) ได้เปิดฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อกำหนดและขอบเขตงาน สำหรับสินค้า/บริการดิจิทัล ให้จัดซื้อและตรวจรับได้ง่าย รุ่นที่ 4 (Terms of...

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE)

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE)

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้เปิดฝึกอบรม หลักสูตรการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Pathways to Net Zero GHG Emissions: NZE) โดยได้รับเกียรติจาก คุณมลุลี พรโชคชัย ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต...

read more
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2567 รอบที่ 1/67 สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2567 รอบที่ 1/67 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 87 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 218 คน...

read more
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 26

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 26

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) รุ่นที่ 26 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร....

read more
Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) รุ่นที่ 4

Career for the Future Academy จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 24-26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy: CFA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ (Concept and Standard in Railway Station Design) รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมอมารี กรุงเทพ...

read more
Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตร“รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV) รุ่นที่ 8

Career for the Future Academy จัดอบรมหลักสูตร“รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV) รุ่นที่ 8

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร“รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 8 (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV8) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ...

read more