Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีบทบาทและความสำคัญในยุคเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-based economy) จึงจัดหลักสูตร “สร้างโอกาสธุรกิจและถอดรหัสความสำเร็จ Biotechnology” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้อในการเข้าถึงจุลินทรีย์และชีววัสดุต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การอบรมฯ ครั้งนี้แบ่งเป็น 2 วัน โดยวันแรกเป็นภาคการบรรยาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งผู้บริหารใน สวทช. หน่วยงานจากภาคการศึกษ และภาคเอกชน ประกอบด้วย หัวข้อทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อตอบโจทย์นโยบาย BGC ของประเทศ โดย ดร.นตพร จันทร์วราสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) , หัวข้อการเก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดย คุณสุวนีย์ ชุณหเมธา ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC) , หัวข้อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีจุลินทรีย์ ในประเทศไทยและต่างประเทศโดย รศ.ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวข้อแนวทางการลงทุนธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศจีน โดย ดร.สรวง สมานหมู่ ผู้ก่อตั้งและกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท BIOVIVA (蓬 生 科技 有限公司) ประเทศจีน

และที่เป็นไฮไลต์ของงาน คือการถอดรหัสความสำเร็จ จากผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดงานวิจัยจาก สวทช. ประกอบด้วย ถอดรหัสความสำเร็จหัวข้อ “การก้าวเดินกว่าครึ่งศตวรรษของผู้นำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลไม้กระป๋องที่ทั่วโลกให้การยอมรับ” โดยคุณสุนิติ เกิดสงกรานต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวัน บอตต์ แอนด์ แคน จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า เครื่องดื่ม และผลไม้กระป๋อง ภายใต้แบรนด์ทานตะวัน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล Codex GMP, Halal, HACCP และ ISO 9001 และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเวย์โปรตีน ภายใต้ชื่อแบรนด์ นาว (Now) โดยเป็นผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีนที่มีความเข้มข้นสูงสุดในประเทศ , ถอดรหัสความสำเร็จหัวข้อ “ผู้บุกเบิกการพัฒนานวัตกรรมสินค้าไข่ในประเทศไทย” โดยคุณปราโมทย์ โชติกสถิตย์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป  บริษัท โอโว่ฟู้ดเทค จำกัด บริษัทผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ และไข่แปรรูป รายใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Goldenlay และ Mae Sa-Ard Farm  ตลอดจนเครื่องหมายการค้าของลูกค้า รวมถึงจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า “OVF” (โอวีเอฟ) 

และถอดรหัสความสำเร็จหัวข้อ “การผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร และหลักการทำตลาดในประเทศ และต่างประเทศ” โดย คุณณัฐนันท์ ทองดีวงศ์  ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัทเว็ลเน็ซไลฟ์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพร ที่ให้รสหวานจากธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ดูแลสุขภาพ ทุกเพศทุกวัย และผู้ป่วยเบาหวาน ผลิตภัณฑ์ Kaovee Plus  พร้อมนำผลงานวิจัยมาจัดแสดงด้วย

วันที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ณ ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย (Thailand Bioresource Research Center : TBRC) ซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษา ให้บริการ และบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และให้บริการเทคนิคด้านต่างๆ , ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร ณ ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Food and Feed Innovation Center) มุ่งเน้น งานวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่การใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ ในด้านการคัดเลือกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารหมักรวมถึงอาหารสัตว์ ตลอดจน ความปลอดภัยอาหาร โดยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุมความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรค และการประเมินความปลอดภัยจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต และงานทางด้านเคมีอาหาร เน้นศึกษาด้านโปรตีนอาหาร ไขมันอาหาร สารต้านอนุมูลอิสระ เอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และด้านกระบวนการผลิต ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวกระบวนการ (Bioprocess Technology Laboratory)มุ่งเน้นการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งมีความทันสมัยของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมีโครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบกระบวนการผลิตในระดับขยาย ที่เรียกว่า BIOTEC-Bioprocessing facility ซึ่งมีเครื่องมือสำคัญประกอบด้วย เครื่อง Submerged Fermentor ขนาด 300 ลิตร และเครื่อง Solid State Fermentor ขนาด 500 กิโลกรัม พร้อมกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ (Downstream processing) นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานกระบวนการผลิต การวิจัยและการพัฒนาแบบครบวงจร ณ บริษัท โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร “OEM AND ONE STOP SERVICE FACTORY” และได้รับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP / HACCP / HALAL โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 40 ท่าน ซึ่งให้ความสนใจและซักถามจำนวนมาก