Select Page

เมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรูปแบบ Online ให้กับฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย สำหรับนักเรียนทุน สวทช. โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ Workshop ร่วมกันทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่: อิ่มท้องอย่างไร โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังได้เรียนรู้อย่างปลอดภัยในช่วง Covid-19 ผ่านการเรียน Online ที่ยังคงรูปแบบการทำ Workshop และเปิดโอกาสให้มีการถาม-ตอบกับวิทยากรโดยตรง จึงทำให้การเรียนรู้ไม่สดุดและเหมือนเรียนอยู่ในห้องกับวิทยากร

ภาพบรรยากาศการอบรม