Select Page

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อการนำเสนอ Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint” ในรูปแบบ Interactive Online Course ที่สอนสดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้แบบปราศจาก Covid-19 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ผ่านระบบ Online ทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการจัดทำสื่อการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click) 

ภาพบรรยากาศการอบรม