Select Page

เมื่อวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “Infographic Presentation Design เพิ่มพลังการสื่อสารในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและคุณสมิทธิชัย ไชยวงศ์ วิทยากรอิสระด้าน Infographic Design ที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ร่วมกันผ่านระบบ Online ทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นด้วยการลองคิดและทำจริงจากโจทย์การออกแบบเรื่อง “ขยะพลาสติกจากฟู้ดเดลิเวอรี่ : อิ่มท้องอย่างไร โดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อมในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19” ซึ่งผู้เข้าฝึกอบรมได้ลงมือทำตั้งแต่การออกแบบข้อมูล (Creative Content) การออกแบบการนำเสนอ (Creative Design) และการจัดทำการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผลงานของผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านออกมาในรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน แถมยังได้รับการฝึกอบรมอย่างปลอดภัยห่าง Covid-19 ด้วยการอบรมแบบ Online ที่ยังคงเนื้อหาและ Workshop อย่างครบถ้วนเหมือนการเรียน Offline

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนในรุ่นต่อไป (Click) 

ภาพบรรยากาศการอบรม