Select Page

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง Infographic เพื่อการสื่่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในรูปแบบ Interactive Online Course ที่สอนสดโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้แบบปราศจาก Covid-19 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ท่าน

ในการเข้าอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้ เทคนิคและไอเดียต่างๆ มากมายจากวิทยากรคุณทินกร พรมดีมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนหลักสูตร Infographic ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาแล้วอย่างมากมาย ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ผ่านทั้งการบรรยายและการทำ workshop ผ่านระบบ Online ทำให้มีเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการจัดทำสื่อการนำเสนอในรูปแบบ Infographic เพียงใช้แค่โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนหลักสูตร Infographic อื่นๆ (Click)

ภาพบรรยากาศการอบรม