Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D (Developing Agency Data Catalog with CKAN Open-D Platform) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากทีมนักวิจัยกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตรการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน โดยใช้แพลตฟอร์ม CKAN Open-D  เป็นหลักสูตรที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalog) ที่สามารถทำงานภายใต้มาตรฐานและบริบทของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐไทยด้วยแพลตฟอร์ม CKAN Open-D ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อยอดจากซอฟแวร์ CKAN ที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบจัดการข้อมูลแบบ Open Source โดยมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลระบบและนักพัฒนาได้มีความเข้าใจถึงวิธีการติดตั้ง การพัฒนาและปรับแต่งแพลตฟอร์ม CKAN Open-D  สำหรับการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของหน่วยงาน

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมอบรม รวมจำนวน 7 หน่วยงาน อบรมระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

รายละเอียดหลักสูตร: https://www.career4future.com/cod