Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (Career for the Future Academy) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร“รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” รุ่นที่ 8 (Mastering EV Technologies in 2 Days: MEV8) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าหลากหลายสาขาเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลักสูตร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าใน 2 วัน” เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies) ของยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนไทยในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน เป็นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ในการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเจ้าของธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ รวมจำนวนทั้งสิ่น 17 ท่าน

รายละเอียดหลักสูตร: https://www.career4future.com/mev