Select Page

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตได้จัดฝึกอบรม

หลักสูตร Design thinking for developing R&D topic and methodology

โดยหลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดหลักสูตรพัฒนาทักษะ NSTDA Postdoctoral Fellowships
เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจกระบวนการ Design Thinking และทำให้นักวิจัยสามารถคิดหัวข้อวิจัยและออกแบบกระบวนการทำวิจัยได้ตรงและแม่นยำตามกรอบและเงื่อนไขการทำวิจัยเหมือนในสถาบันวิจัยและเอกชนชั้นนำ

ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 21 ท่าน ซึ่งเป็นนักวิจัยหลังจบปริญญาเอกของ สวทช.
โดยเป็นการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจาก Covid-19

ในการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้เข้าฝึกอบรมต้องมีการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของทางสถาบันฯ ที่ elearn.career4future.com ทั้งหมดก่อน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรเซียนทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 1
2.หลักสูตรเซียนทักษะ Design Thinking (Mastering Design Thinking) ตอนที่ 2

จากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้รับการเรียนรู้ภาคทฤษฏีเรื่องหลักการแนวคิดการทำ Project ต่างๆผ่านกระบวนการ Design Thinkingจากนั้นก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมให้ทำ Workshop โดยให้ช่วยกันนำแนวความคิดแบบ Design Thinking มาพัฒนาโปรเจคการทำ Vaccine Passport เตรียมรับการเปิดประเทศของประเทศไทยและให้มานำเสนอสั้นๆ ก่อนการปิดการฝึกอบรม

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม