Select Page

สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ประจำปี 2566 รอบที่ 2/66 มีจำนวนผู้สอบผ่านรวมทั้งสิ้น 171 คน จากผู้เข้าสอบ 421 แบ่งออกเป็น

 

ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)
สอบผ่าน 1 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบ 3 คน

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE)
สอบผ่าน 8 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบ 27 คน

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
สอบผ่าน 162 คน จากจำนวนผู้เข้าสอบ 391 คน

***ท่านสามารถเข้าระบบดูคะแนนรวมและคะแนนหมวดย่อยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. และพิมพ์ใบรับรองการสอบผ่าน ในระบบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. เป็นต้นไป***

เกณฑ์ในการสอบผ่าน ระดับ IP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 55% และหมวดย่อย Technology Strategy Management คะแนนแต่ละหมวดย่อยจะต้องไม่ต่ำกว่า 30% ระดับ AP, FE คะแนนรวมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ไม่ต่ำกว่า 60%

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 3: AP (จำนวน 1 คน)

ลำดับชื่อ - สกุลหน่วยงาน
1ปริญัติ ลิมปิทีปราการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 2: FE (จำนวน 8 คน)

ลำดับชื่อ - สกุลหน่วยงาน
1ปรารถนา จันทร์ฉายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2ไกรสิทธิ์ เชษฐเจริญรัตน์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3ธีรพงษ์ พุ่มพฤกษ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
4วีระชัย สาระคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5Kevin Karim Benhamoudaบริษัท อีโค่เทรด เทค จำกัด
6วิชัย สว่างพงศ์เกษมบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด
7พิมพิศุทธิ์ ศิริอักษรสาสน์
8Tikhon Solodukhin

รายชื่อบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สอบผ่านระดับ 1: IP (จำนวน 162 คน)

ลำดับชื่อ - สกุลหน่วยงาน
1วีรกัญญา เกิดจินดากระทรวงวัฒนธรรม
2วิลาสินี เกิดจินดาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
3นพรัตน์ บัวพรหมมีเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
4ทัศนัย เซ่งรักษาชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
5สมภพ อดุงจงรักษ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
6อรพรรณ เฉลิมสุขชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
7พงศธร ภักดีไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
8โอสธี งามเสงี่ยมบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
9ภาณุพงษ์ เทพศรีบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
10เตชสิทธิ์ สีหะบริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด
11กิตติธร ดีนานบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
12ธิติวุฒิ จิรตระกูลพรหมบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
13ปริเยศ สมภารบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
14พงศกร ชูศักดาวิวัฒน์บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
15กมลวรรณ พันธาภาบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
16ภาส์ณัฐ วรรณางกูรบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
17พรรณภัทรา สุดสว่างวงศ์บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
18ชาญณรงค์ ชาญธัญการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
19วันชัย คล้ายพงษ์บริษัท แอร์พอเทลส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
20ณัฐวัฒน์ ทับทองมหาลัยเอเชียอาคเนย์
21ธนาวัฒน์ กรองการุณย์มหาลัยเอเชียอาคเนย์
22อาภัสรา มหาวรรณมหาลัยเอเชียอาคเนย์
23พนมวัสส์ ศรีสังข์มหาลัยเอเชียอาคเนย์
24หนึ่งธิดา ตองอ่อนมหาลัยเอเชียอาคเนย์
25กมลวรรณ หอมสมบัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
26กฤศ สิงหภิวัฒน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27กัญฐิมา เจริญมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28กัลยาณี บุญรินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29กัลยารัตน์ แก้วสำราญมหาวิทยาลัยขอนแก่น
30กาลแก้ว อ่อนหวานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
31กิตติภัฎ หัสกรรจ์ หัสกรรจ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32กีรติ โพธิ์ศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
33กุลธิดา ป้อมสมุทรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
34ก้องกังวาลย์ วันสุพงศ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
35ก้องภัค ผิวผ่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น
36คนึงนิจ แสนโยธะกะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
37คุณากร นาคอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
38ฉัตรมงคล อัตถาชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
39ชนพัฒน์ ครองยุติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
40ชลิตา สาแก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
41ฑีฆายุ แก้วสูงเนินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
42ณฐนนท บุญพรหมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
43ณัฐกิตต์ พุฒซ้อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
44ณัฐธนพล หนองพลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
45ณัฐปคัลภ์ ศรีบ้านแฮดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
46ณัฐวัฒน์ โสมปิตะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
47ณัฐสิทธิ์ วินิจฉัยกุลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
48ณิชาภัทร ศิริบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
49ทากาชิ ยากินุมามหาวิทยาลัยขอนแก่น
50ธรรมรัตน์ พิมพรัตน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
51ธีระวุฒิ สังฆะกาโรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
52ธีราภรณ์ นิลพาทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
53นลินทิพย์ ศรีธรรมามหาวิทยาลัยขอนแก่น
54นัฐชา บุญธิมามหาวิทยาลัยขอนแก่น
55บรรณวัฒน์ ดาหาญมหาวิทยาลัยขอนแก่น
56ปฏิภาณ โพธิมาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
57ปภานัน นาจันหอมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
58ปภาวี นิมมานมงคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
59ปภินวิทย์ สิมาวันมหาวิทยาลัยขอนแก่น
60ปัญญาพร ชื่นบุญชูมหาวิทยาลัยขอนแก่น
61ปาริตา คณะรัฐมหาวิทยาลัยขอนแก่น
62ผกามาศ มุ้งเป้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
63พงศกร ทิพยดารามหาวิทยาลัยขอนแก่น
64พัชรพล แก้วหย่องมหาวิทยาลัยขอนแก่น
65พิชญพงษ์ บุญมามหาวิทยาลัยขอนแก่น
66พิมพ์นภา ศรีบุญเรืองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
67พีรพล ลุนหงส์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68พีรพล โพธิ์คำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
69ภพ ในจิตต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70ภัสชนก พาศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
71ภานุพัฒน์ พลเยี่ยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
72ภูมินทร์ ภูนาโพธิ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73ภูเบศ โกมุติบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
74มณิภา เตโชมหาวิทยาลัยขอนแก่น
75มานนท์ มารารัมย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76ยุทธการ วรรณทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
77วชิรชัย สุวรรณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78วชิรวิทย์ แก้วกล้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
79วรินชญา เจริญคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น
80วัสยษฏิ์ พรหมสารามหาวิทยาลัยขอนแก่น
81ศศิธร สอนดอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
82ศศิวิมล วงษานุรักษ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83ศักดิธัช อินทร์ทองมหาวิทยาลัยขอนแก่น
84ศิรประภา ปัตตะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
85สุวิชาดา กาญบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
86สุวินัย แสงแก้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น
87อริญชวุธ กัลยานามมหาวิทยาลัยขอนแก่น
88อัญธิมา ผาละบุตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
89เจษฎาภรณ์ ศิริเกตุมหาวิทยาลัยขอนแก่น
90เนติธร ทะแพงพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
91ไชยพศ ภักภูมินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
92เจษฎา แซ่โง้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (เทคนิคกรุงเทพ)
93ภูริเดช หาญนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
94ปณาพันธ์ ศรียมาตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
95สุดา ทิพย์ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
96ชัยอนันต์ สิมาชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
97บัณทัต อุประมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
98พัชราพร ดวงจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
99พิชิตชัย ธรรมชัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
100สพลดนัย เจาะจงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
101กันตภณ ฉายทิพย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
102จาตุรงค์ ขันทองมหาวิทยาลัยธนบุรี
103ณรงค์ศักดิ์ หอมกระทุ่มมหาวิทยาลัยธนบุรี
104ธนกฤต จันทโสภณโนมหาวิทยาลัยธนบุรี
105ธนดล ขุนทิพย์มหาวิทยาลัยธนบุรี
106ธนาธรณ์ สาหนูมหาวิทยาลัยธนบุรี
107นพนันท์ วงศ์จิตสุภามหาวิทยาลัยธนบุรี
108ปิยะพร สันวิลาศมหาวิทยาลัยธนบุรี
109พงศ์พัทธ์ สุวรรณชัยมหาวิทยาลัยธนบุรี
110ภาณุรัตน์ จักรานุกูลกิจมหาวิทยาลัยธนบุรี
111มุกตาภา พงค์สิทธิศักดิ์มหาวิทยาลัยธนบุรี
112ยุทธพิชัย บุญบุตตะมหาวิทยาลัยธนบุรี
113วงศธร กงแก่นทามหาวิทยาลัยธนบุรี
114วราภรณ์ เรียบสำเร็จมหาวิทยาลัยธนบุรี
115วัชรพงษ์ สุขเจริญมหาวิทยาลัยธนบุรี
116ศักดิ์ศรี แข่งขันมหาวิทยาลัยธนบุรี
117อนุชา พรมจันทร์มหาวิทยาลัยธนบุรี
118อภิสิทธิ์ เเฮนเซนมหาวิทยาลัยธนบุรี
119อรรถพล อัศวเพชรฤกษ์มหาวิทยาลัยธนบุรี
120อามีลีน อากาเซ็งมหาวิทยาลัยธนบุรี
121ธนพ อัมพะวัตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
122จิณณพัต จันทรพรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
123พรพจน์ ประสิทธิ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
124ชนะชัย โอดพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
125ณัฐพล อมรนพกุลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
126ศรัณย์ ศิริปุณย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
127ธนภัทร ฆังคะจิตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
128ปราโมท เรณุมารมหาวิทยาลัยนเรศวร
129ณหทัย เชิญรุ่งโรจน์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
130นุรารัตน์ สังข์เรืองมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
131สหัสวรรษ สุวรรณหิตาธรมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
132จุไรรัตน์ เพิ่มปัญญาทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
133ชลภัท เดวิเลาะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
134ทรรศนพล ทองจันทรามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
135ปกรณ์ ยินดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
136ณัฐพล ไพโรจน์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
137กิตติภณ จุลภักดิ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
138ภูวเนศวร์ ตราชูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
139ศิรดา บุญช่วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
140ธีธัช ระแบบเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
141พัจหรี กูจิมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
142ศรัณย์ แก้วช่วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
143อับดุลฮากีม มะดิงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
144ธนภัทธ์ อิสระวัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
145เอกลักษณ์ จุลจงกลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
146ศุภกร กาญจนะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
147จรรยารักษ์ ชูกลิ่นมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
148ฉัตรตนนท์ อำประเสริฐมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
149พรปวีณ์ ธะนูเจียมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
150สุขสันต์ บุนนาคมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
151อรรณพ ชิณณะพงศ์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
152ธนดล ขยันมากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
153ชนะภณ จันทร์เกษมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
154บุญฤทธิ์ โหมดเพ็งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
155ปาราเมศ ทุนรุ่งโรจน์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
156ภคิน ชาญป้อมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
157รุจิภาส เฮ้งเจริญสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
158วรมงคล ทรัพย์ประเสริฐสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
159วรเมธ ตันติธนวงศ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
160วิภาวี ศรีเงินสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
161อัครเศรษฐ์ คำสอนสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
162เนติธร โฆษิตฤทธิพลสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

**ทั้งนี้ ลำดับของการประกาศรายชื่อไม่ได้อ้างอิงตามคะแนนสอบแต่อย่างใด** สวทช.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบที่กรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์